T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesi lisans programlarında okutulması planlanan ortak seçmeli derslere ve ders sorumlularına ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Harran Üniversitesi lisans programlarında okutulması planlanan Ortak Seçmeli Ders Havuzundaki derslerin özelliklerine, derslere kayıt koşullarına ve ders sorumlularına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. maddesi, 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5. maddesi ve Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
  1. Üniversite: Harran Üniversitesini,
  2. Rektör: Harran Üniversitesi rektörünü,
  3. Senato: Harran Üniversitesi senatosunu,
  4. Yönetmelik: Harran Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini
  5. Fakülte: Harran Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
  6. Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
  7. Koordinatör: Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü (OSDK) yönetiminden sorumlu öğretim üyesini,
  8. Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü (OSDK): Ortak seçmeli derslerin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşan birimi,
  9. Ortak Seçmeli Dersler (OSD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte,kişisel değişime ve gelişime katkı sağlayacak çeşitli konuların yer aldığı OSD kodu ile açılmış dersleri,
  10. Ortak Seçmeli Dersler Havuzu (OSD havuzu): OSD kodlu ders olarak okutulmak üzere üniversite öğretim elemanlarının OSDK’ya gönderdikleri ders teklifleri ile oluşturulan havuzuifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlük, Derslerin Belirlenmesi ve Ders Açma, Kayıt, Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
MADDE 5- (1) Rektör, üniversitenin öğretim elemanları arasından bir koordinatör ve üç üyeyi OSDK’yı oluşturmak üzere üç yıllığına görevlendirir. Süresi biten üye tekrar atanabilir. Koordinatör, ihtiyaç halinde üyeleri toplantıya çağırır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) OSD kodlu derslerle ilgili tüm iş ve işlemler; koordinatörlük tarafından ve fakülte yönetimleri, öğrenci işleri daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı ve ilgili diğer birimlerce işbirliği içinde yürütülür.
(3) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve
uygun görülen dersleri, onay için Rektörlük Eğitim Komisyonuna ve Üniversite Senatosunda
görüşülmek üzere Rektörlük Makamına gönderir.
(4) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, açılmasına karar verilen üniversite ortak seçmeli derslerin, her yarıyıl için üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihinden önce internet ortamında ilan edilmesini sağlar.
(5) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, ortak seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır.
 
Derslerin Belirlenmesi
MADDE 6-(1) Üniversite seçmeli dersleri akademik birimlerin Lisans programları bünyesinde açılır.
(2) OSD havuzuna ders önerileri yılda bir defa yapılır.
(3) Akademik Birimler, bir sonraki akademik yılda açılmak üzere kendi alanlarını ilgilendiren ancak diğer alanlardaki öğrencilerin de ihtiyaç ve ilgilerine dönük ortak seçmeli dersler için öğretim üyelerinin önerilerini değerlendirir.
(4) Öğretim Üyelerinden gelen OSD önerileri, bölüm ve fakülte kurullarından geçirilerek, dekanlık tarafından Nisan ayının son mesai gününe kadar OSDK’ya bildirilir.
(5) Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Haziran ayının son haftasında internet ortamında ilan edilir
(6) Fakültelerde öğrencisi olan bölümler OSD havuzuna en az iki adet seçmeli ders önerirler. Öğrencisi olmayan bölümler/programlar yeterli öğretim elamanı bulunması halinde belirtilen usullere göre ders ekleme teklifinde bulunabilirler.
(7) OSD kapsamında bir öğretim elemanı, uzmanlık alanına uygun olmak koşuluyla bir öğretim yılında en fazla 2 ders açabilir.
(8) OSD havuzuna teklif edilen dersin, standart ders bilgi paketi formatında; dersin adı, hangi yarıyılda okutulacağı, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması, teorik/uygulamalı ders bilgileri hazırlanır. Ders bilgi paketleri, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılır.
(9) OSD havuzunda yer alacak derslerde şu özellikler aranır:
a) OSD; topluma hizmet uygulamaları, sosyal, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık aktiviteleri, çevre duyarlılığını geliştirme, bilim ve teknoloji, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri, yabancı dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır.
b) OSD; özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinlerarası çalışmalara uygun olan ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir.
(10) OSD havuzunda bulunan bir dersin, takip eden öğretim döneminde okutulmasına ve ders sorumlusuna dair talepler, bahar dönemi için Aralık ayı, güz dönemi için Mayıs ayı içerisinde bölüm/anabilim dalı akademik kurulu kararları ve ilgili birim yönetim kurulu onayı ile OSDK’ye bildirilir.
(11) OSD havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisinde olduğu gibidir.
(12) Fakülte programlarında yürütülen zorunlu ve seçmeli dersler, aynı isim ve tamamen aynı içerik ile OSD havuzuna önerilemez.
(13) OSD bütün birimlerde haftanın aynı gün ve saatinde olmalıdır. Bu gün ve saat senato tarafından değiştirilmedikçe Salı günleri 15:00-17:00 arasında olur. İkinci öğretim öğrencileri normal öğretim öğrencileri ile aynı dersleri alırlar, ikinci öğretim öğrencileri için ayrıca ortak seçmeli dersler açılmaz.
(14) OSD, bütün programlarda 3.sınıfta (5. ve 6. yarıyıllarda) açılır. OSD gözetim listesi dahil, öğrencinin alacağı azami kredi yükü içerisinde değerlendirilmez.
(15) OSD havuzundaki her bir ders, kredi yükü 2 AKTS ve haftalık 2 ders saati (teorik ve/veya uygulama) olarak planlanır.
(16) OSD, akademik birimlerin eğitim öğretim planlarında “OSD-I”, “OSD-II” şeklinde gösterilir.
(17) OSD, öncelikli olarak dersi öneren akademik birimlerin sağlayacağı dersliklerde verilir. Ders görevlendirmeleri OSD teklifinde bulunan ilgili akademik birimlerce yapılır ve ücretlendirmeler dersi veren öğretim elemanının bağlı bulunduğu akademik birim tarafından düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili akademik birime aittir.
(18) Her yarıyıl için üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen OSD kodlu dersler, Üniversite internet sayfasında ilan edilir ve akademik birim Öğrenci İşleri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.
Derslere Kayıt ve İşleyiş
MADDE 7- (1) Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde yer alan OSD kodlu ders listesinden, ilgi ve yeteneklerine göre bir dersi seçerek kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçiminde değişiklik yapılabilir. Ancak akademik birimlerin ders planlarına
eklediği OSD’lerden öğrenci, bir yarıyılda sadece birini seçebilir.
(2) Öğrenci bilgi sisteminde yer alan OSD kodlu bir dersin açılabilmesi için, yönetmelikte yer alan en az 15 öğrenci tarafından seçilme şartı dikkate alınır.
(3) Öğrenci bilgi sisteminde yer alan OSD kodlu bir dersi en fazla 70 öğrencinin seçmesine izin verilir. Ancak dersin niteliğine göre dersi alabilecek öğrenci sayısının üst sınırı, dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenebilir. Ders kayıtlarında bu sayının aşılmasına izin verilmez.
(4) Yeterli sayıda tercih edilmediğinden açılmayan OSD kodlu derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ders ekle-sil haftasında OSD kodlu diğer dersleri tercih ederler.
(5) OSD yarıyıl içi sınavları, ders saatinde yapılır. Yarıyıl sonu sınavları ise akademik takvim sınav programına uygun olarak OSDK tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılır. OSD sınavlarının yapıldığı saatlerde başka hiçbir sınav yapılmaz.
(6) OSD değerlendirilmesi Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(7) Öğrenciler, OSD kodlu bir seçmeli dersten başarısız olmaları halinde aynı dersi almak zorunda değildir. Bu dersin yerine başka bir OSD kodlu seçmeli ders alabilirler.
(8) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için OSD havuzundan iki dersi başarmış olmaları gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE 9- (1) OSD kodlu dersler, üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı öğretim elemanları tarafından yürütülür.
(2) Yatay geçiş, dikey geçiş, Erasmus, Farabi vb., özel öğrenci ve benzeri durumlarda önceki öğreniminin tanınması kapsamındaki öğrencilere birim yönetim kurullarına istinaden intibak işlemi uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Harran Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu yönerge, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanır.
 
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.